TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH HESEM

Tầm nhìn:

       Là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng sản phẩm và dịch vụ toàn cầu.

Sứ mệnh:

       Tạo ra giá trị đích thực cho khách hàng, đội ngũ nhân viên và xã hội thông qua 5 tiêu chí của hoạt động kinh doanh và văn hóa HESEM. 

  1. Human: Con người là trung tâm của sản xuất kinh doanh, mọi hoạt động của doanh nghiệp nhằm tạo ra những sản phẩm phục vụ cho đời sống văn minh, lành mạnh. 
  2. Economy: Kinh tế tạo ra những sản phẩm có hàm lượng trí tuệ cao dựa trên nền tảng công nghệ và phát triển công nghệ. Góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của ngành và xã hội. 
  3. Society: Xã hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp tạo ra một tập thể vững mạnh, có tinh thần cầu tiến, đoàn kết, cạnh tranh lành mạnh, có ý thức cộng đồng cao. 
  4. Environment: Môi trường văn hóa doanh nghiệp được xây dựng hướng tới bảo vệ môi trường thông qua các chiến dịch và trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và những người có liên quan. 
  5. Morality: Đạo đức là yếu tố quyết định chất lượng của mọi hoạt động trong xã hội. Vì vậy trong mọi hoạt động của HESEM điều lấy tiêu chí đạo đức làm tiền đề.
Scroll to Top